၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ရန်ကြေငြာခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် (၂၀၁၈ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်) အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။