၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)သို့ ၀င်ခွင့်ရစာရင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)သို့ အသစ်၀င်ရောက်လာမည့်မောင်မယ်သစ်လွင်(၁၂၁)ဦးကို ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)မိသားစုမှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။